Popular Post

نگارش پایان نامه

مهر 02, 1395 Written by

پایان نامه یا رساله عبارت است از بیان مشروح و مبسوطی از یک کار پژوهشی انجام شده توسط یک یا چند پژوهشگر دانشجو که نشان دهنده ی همه ی مراحل پژوهش است؛ از زمانی که فکر آن به عنوان مسئله در ذهن پژوهشگر شروع شده تا زمانی که نتایج مبتنی بر دلایل و براهین مستند تدوین شود.

در دوره های کارشناسی معمولا پایان نامه تدوین نمی شود اما گاه طرح های تحقیقاتی انجام می شود. در بسیاری از رشته ها در دوره های کارشناسی درس روش نگارش متون علمی و یا گزارش علمی تدریس می شود. البته ممکن است دانشگاه هایی باشند که در کارشناسی درس آشنایی با روش تحقیق هم داشته باشند.

وجود این دروس سبب می شود تا دانشجو زمینه تحقیق را دریابد و با گزارش های علمی آشنا شود و چنان چه به دوره های بالاتر یعنی کارشناسی ارشد و دکتری ارتقا یافت، بدون پیش زمینه نباشد. استادان دوره های کارشناسی در تدریس خود باید این بعد را همواره تقویت کنند و دانشجویان را به تهیه گزارش های علمی و ارائه درست آن و پرهیز از یکسو نگری وادار نمایند. بحث جست و جوی اطلاعات و چگونگی ثبت صحیح منابع و مآخذ از مسائل علمی بسیار مهمی است که در این دوره می تواند برای اهداف بعدی تحقیق در نگاش پایان نامه و رساله تاثیر گذار باشد.

ارزش پایان نامه یا رساله به عوامل متعددی بستگی دارد که مهم ترین آن این است که دانشجو از حقیقتی خبر می دهد که از قبل نسبت به آن مطمئن نبوده است. خواه این حقیقت مطابق میل او باشد یا نباشد؛ به عبارت دیگر باید گفت پاین نامه یا رساله یک تحقیق است و تحقیق، تحلیل و ثبت واقعی و منظم مشاهدات بررسی شده ای است که به پروراندن و گاه به اصول و قوانین جدید می انجامد.

پروپوزال

مهر 02, 1395 Written by

پس از تکمیل پروپزال و قبل از تسلیم آن به یک سازمان، بهتر است آن را مرور و میزان مطلوبیت آن را بررسی نمایید. محورهایی که در ادامه آمده است، برای این منظور طراحی شده اند. نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که تمامی محورهای مورد بحث در مورد تمامی پروپزال ها صدق نمی کند و به طور کلی مطرح شده اند. به عنوان مثال، در پژوهش های توصیفی ممکن است نیازی به نگارش فرضیه یا فرضیه های پژوهش نباشد، لذا رعایت محورهای مطرح شده زیر در بخش فرضیه، برای چنین پژوهش هایی، ضرورتی نخواهد داشت. از نظر اصول علمی، زمانی پروپزال پیشنهادی از مطلوبیت مناسبی برخوردار خواهد بود که محورهای زیر در فرآیند تکمیل آن رعایت شده باشد.

شرایط لازم برای تحقق مطلوبیت پروپزال:

1. موضوع پروپزال:

    موضوع پروپزال با تخصص و تحصیلات پژوهشگر ارتباط داشته باشد.
    موضوع به مشکل یا مشکلاتی بپردازد که از اولویت بالایی برخوردار باشد.
    موضوع غیر تکراری، نو و بدیع باشد.
    موضوع باید با سطح تحصیلی پژوهشگر و تجارب او هم خوانی داشته باشد.
    منابع لازم از قبیل اطلاعات، مواد و وسایل، تجهیزات، بودجه و غیره برای انجام پژوهش فراهم باشد.
    پژوهش در زمان مطرح شده قابل انجام باشد.
    نتایج حاصل از انجام پژوهش قابل توجه باشد.
    حقوق انسان ها و نکات اخلاقی در پژوهش رعایت شده باشد.
    از نظر اجتماعی، فرهنگی، ارزشی و سیاسی مقبولیت داشته باشد.

2. عنوان پروپزال:

    از نظر آیین نگارش فارسی و انگلیسی بدون مشکل باشد
    عنوان، مشخص کننده مفهوم کلی محتوای پژوهش باشد
    عنوان واضح و روشن باشد
    عنوان کوتاه و در حد امکان مختصر باشد
    در عنوان از کلمات اختصاری مبهم استفاده نشده باشد
    در عنوان فارسی از بکار بردن کلمات اختصاری انگلیسی خودداری شده باشد
    در صورت لزوم، زمان و مکان انجام پژوهش ذکر شده باشد
    عنوان به سوالات چه چیز، چه کسانی، کجا، چگونه، کی، پاسخ گفته باشد
    در عنوان از عبارت های منفی و پیش داوری خودداری شده باشد
    عنوان هم زمان به دو زبان فارسی و انگلیسی نوشته شده باشد

در عنوان انگلیسی، ترجیحاً حرف ابتدای کلمات، بجز حروف اضافه و حروف ربط، با حروف بزرگ نوشته شده باشد.

3. بیان مساله و اهمیت پژوهش:

    مساله یا مشکل احساس شده به روشنی تعریف شده باشد.
    آثار حاصل از تداوم مشکل تشریح شده باشد.
    این که چگونه انجام پژوهش به حل مشکل کمک خواهد کرد، بیان شده باشد.
    به ضرورت انجام پژوهش و تاثیر آن در بهبود و ارتقای امور اشاره شده باشد.
    حدود مشکل به طور کامل تشریح شده باشد.
    در بیان مساله، اطلاعات از کل به جز و از عمومی به اختصاصی براساس یک نظم منطقی تدوین شده باشد.
    بیان مساله، مستند به اطلاعات مناسب، مربوط، جدید و معتبر باشد.
    دلایل انجام پژوهش به طور کامل تشریح شده باشد.
    بیان مساله حاوی اطلاعات کلی و زمینه ای مربوط باشد.
    در بیان مساله پیوستگی مطالب رعایت شده باشد.
    افراد و سازمان های ذینفع نامبرده شده باشند.
    به پژوهش های انجام شدهدر زمینه مورد نظر در داخل و خارج از کشور اشاره شده باشد.
    وجه تمایز این پژوهش با سایر پژوهش ها بیان شده باشد.
    در آخرین بخش از بیان مساله، هدف پژوهش مطرح شده باشد.

4. اهداف پژوهش/ فرضیه پژوهش/ سوالات پژوهش:

    هدف آرمانی، کلی و اختصاصی یا ویژه، به روشنی بیان شده باشد.
    هدف کلی پژوهش بر عنوان پژوهش منطبق باشد.
    هدف کلی بیانگر نتیجه نهایی پژوهش باشد.
    هدف کلی براساس یک روال گام به گام به چند هدف ویژه جزیی تر تقسیم شده باشد.
    اهداف واقع بینانه باشند.
    نتایج حاصل از مجموع اهداف ویژه، دست یابی به هدف کلی را ممکن سازد.
    اهداف ویژه در عمل قابل اندازه گیری باشند.
    اهداف ویژه با افعال قابل سنجش و اندازه گیری بیان شده باشند.
    فرضیه های پژوهش به صورت یک گزاره جهت دار بیان شده باشند.
    فرضیه های پژوهش به صورت روشن، بدون ابهام و به صورت یک جمله خبری بیان شده باشند.
    سوالات پژوهش منطبق بر اهداف اختصاصی باشند.
    سوالات پژوهش رابطه بین دو یا چند متغیر را مطرح ساخته باشند.
    مفاهیم اساسی با استناد به مراجع علمی تعریف شده باشند.
    به ازای هر هدف اختصاصی، یک سوال پژوهشی مطرح شده باشد.

5. تعریف واژه ها، متغیرهای مورد سنجش و نحوه اندازه گیری آنها

    متغیرهای پژوهش از نظر نظری و عملیاتی تعریف شده باشند.
    در تعریف نظری به مستندات علمی اشاره شده باشد.
    تعریف عملیاتی واژه ها، منظور پژوهشگر را به طور دقیق بیان کرده باشد.
    متغیرها به شیوه ای عملی و قابل سنجش بیان شده باشند.
    تناسب نوع متغیر و مقیاس سنجش آنها رعایت شده باشد.
    نوع متغیرهای پژوهش، مشخص شده باشد.
    مقیاس سنجش متغیرهای پژوهش تعیین شده باشد.
    نقش متغیر در پژوهش معین شده باشد.

6. نوع پژوهش

    نوع پژوهش براساس هدف پژوهش مشخص شده باشد.
    نوع پژوهش بر مبنای فرآیند اجرای پژوهش تصریح شده باشد.
    نوع پژوهش بر مبنای زمان اجرای پژوهش ذکر شده باشد.
    نوع پژوهش براساس نتایج پژوهش تعیین شده باشد.
    امکان دسترسی به داده های مناسب با توجه به نوع پژوهش وجود داشته باشد.

7. روش پژوهش

    روش انجام پژوهش به طور کامل، مرحله به مرحله و به روشنی توصیف شده باشد.
    افعال فعالیت ها به زمان آینده بیان شده باشند.
    روش پژوهش با نوع پژوهش انطباق داشته باشد.

8. جامعه پژوهش

    جامعه پژوهش به دقت مشخص شده باشد.
    ملاک انتخاب نمونه به دقت معین شده باشد.
    جامعه برخوردار از ملاک های انتخاب باشد.

9. نمونه پژوهش

    روش نمونه گیری مشخص شده باشد.
    روش محاسبه حجم نمونه بیان شده باشد.
    چگونگی انتخاب نمونه به دقت توضیح داده شده باشد.
    نمونه مطرح شده، معرف کل جامعه پژوهش باشد.

10. محیط پژوهش

    محیط پژوهش مشخص شده باشد.
    حدود محیط پژوهش کاملا روشن باشد.

11. ابزار گردآوری و روش تحلیل داده ها

    ابزار گردآوری داده ها به طور کامل توصیف شده باشد.
    ابزار مطرح شده، مناسب ترین ابزار برای گردآوری داده باشد.
    ابزار انتخاب شده با نوع پژوهش هم خوانی داشته باشد.
    ابزار انتخاب شده با روش پژوهش هم خوانی داشته باشد.
    نحوه بررسی روایی و پایایی ابزار تشریح شده باشد.
    مراحل و جزئیات گردآوری داده ها، توضیح داده شده باشد.
    روش تحلیل داده ها در پژوهش مشخص شده باشد.
    به آزمون های آماری و نوع نرم افزارهای مورد نیاز اشاره شده باشد.
    آزمون های آماری مورد اشاره با نوع پژوهش تناسب داشته باشد.

12. مروری بر پیشینه پژوهش

    مقالات مطرح شده رابطه مستقیمی با موضوع و یا عنوان پژوهش داشته باشد.
    مطالب براساس تاریخ انتشار و از جدید به قدیم مرتب شده باشند.
    مقالات براساس محل انجام پژوهش در داخل یا خارج از کشور تفکیک شده باشند.
    مقالات مربوط با موضوع پژوهش، به تعداد کافی مورد بررسی قرار گرفته باشند.
    ژورنال های مورد استفاده دارای رتبه علمی باشند.
    ترجیحا از تاریخ انتشار مقالات حداکثر 5 سال سپری شده باشد.
    آدرس کامل کتاب شناختی مقالات استناد شده در بخش منابع ذکر شده باشد.
    اطلاعات مورد نیاز به قدر کفایت از مقالات استخراج و درج شده باشد.

13. محدودیت های پژوهش

    محدودیت های احتمالی در انجام پژوهش و روش حل آنها تشریح شده باشد.
    با وجود محدودیت های مطرح شده، امکان انجام پژوهش میسر باشد.

14. پیش بینی زمان لازم برای انجام پژوهش

    پژوهش به درستی مرحله بندی شده باشد.
    زمان پیش بینی شده با نوع پژوهش تناسب داشته باشد.
    گانت چارت مراحل انجام پژوهش ترسیم شده باشد.
    زمان اختصاص داده شده به هر مرحله، با میزان فعالیت مورد نیاز آن مرحله تناسب داشته باشد.
    حدود تاریخ دفاع و یا تحویل گزارش نهایی در مراحل پژوهش پیش بینی شده باشد.
    تدوین مقاله حاصل از پژوهش، در مراحل گانت چارت پژوهش لحاظ شده باشد.

15. جدول محاسبه هزینه های پژوهش

    در تکمیل هزینه ها، تفکیک هزینه ها از قبیل نیروی انسانی، تجهیزات و … رعایت شده باشد.
    واحد هزینه ها در بالای ستون مربوط درج شده باشد.
    هزینه های پژوهش براساس مراحل انجام پژوهش، تفکیک شده باشد.
    از درج هزینه هایی از قبیل «سایر هزینه ها» در جدول هزینه خودداری شده باشد.
    هزینه های مربوط به نیروی انسانی، براساس اسامی یا عناوین شغلی تفکیک شده باشد.
    تناسب نسبی بین هزینه های مطرح شده و نوع پژوهش برقرار باشد.

16. منابع گزارش نهایی

    کلیه منابع و ماخذی که در پژوهش مورد استفاده قرار گرفته، در انتهای گزارش فهرست شده باشند.
    شیوه معتبری برای بیان منابع پژوهش مورد استفاده قرار گرفته باشد.
    در کل گزارش، وحدت رویه در ارایه منبع وجود باشد.
    تعداد منابع کافی باشد.
    تمامی استنادات داده شده در متن، دارای آدرس کتاب شناختی در بخش منابع باشند.
    تمامی آدرس های کتاب شناختی در بخش منابع، ارجاع مربوط در متن داشته باشند.
    ترجیحا کمتر از 5 سال از تاریخ انتشار منابع مورد استفاده، سپری شده باشد.
    در پژوهش، هم از منابع فارسی و هم انگلیسی استفاده شده باشد.
    منابع مورد استفاده از تنوع مناسبی برخوردار باشد.

17. رعایت اصول نگارش

    افعال مورد استفاده در پروپزال به صورت زمان آینده بیان شده باشند.
    در نگارش از جملات کوتاه و حداکثر 5/2 سطر استفاده شده باشد.
    پاراگراف ها کوتاه و حداکثر 10 سطر باشند.
    از نشانه های نگارشی از قبیل نقطه، ویرگول و … به گونه ای صحیح استفاده شده باشد.
    شکل کامل هر گونه اختصارات زبان انگلیسی که برای اولین بار در متن ظاهر شده در زیرنویس درج گردیده باشند.
    اسامی افراد، مکان ها و اسامی دشوار زبان انگلیسی، زیرنویس شده باشند.
    پانویس های انگلیسی در متن با اعداد فارسی ارجاع شده باشند.
    پانویس های انگلیسی از چپ به راست و فارسی از راست به چپ به ترتیب شماره ارجاع مرتب شده باشند.
    از فونت های (قلم) مناسب و در اندازه های (سایز) مناسب استفاده شده باشد.
    از آوردن القاب از قبیل دکتر، مهندس، خانم، آقا، سرهنگ و … خودداری شده باشد.
    از آوردن اصطلاحاتی از قبیل خوشبختانه، متاسفانه، بدبختانه و … که حامل بار عاطفی خاصی هستند خودداری شده باشد.
    از به کاربردن اصطلاحات زبان انگلیسی که معادل آنها در زبان فارسی وجود دارد، پرهیز شده باشد.
    از عبارت هایی نظیر، علیرغم، با وجود این، افزون بر این، به علاوه، به عبارت دیگر و … بجا استفاده شده باشد.
    مطالب براساس یک نظم منطقی (شماره یا حروف الفبا) کدگذاری شده باشد.
    اشتباه املایی و انشایی وجود نداشته باشد
    ارقام و اعداد در متن فارسی با قلم فارسی و در متن انگلیسی با قلم انگلیسی نوشته شده باشد.

18. مشخصات ابزار گردآوری داده ها (پرسش نامه):

    پرسش نامه داری مقدم ه ای باشد که در ابتدای آن هدف از انجام پژوهش درج شده باشد.
    در مقدمه به ترغیب افراد برای پاسخگویی توجه شده باشد.
    رعایت محرمانگی در مقدمه مورد تاکید قرار گرفته باشد.
    پرسش نامه دارای نظم مطلوب باشد.
    حتی الامکان از پرسش های بسته استفاده شده باشد.
    در هر پرسش، تنها یک مفهوم مورد سوال قرار گرفته باشد.
    پرسش ها روشن و واضح طراحی شده باشند.
    پرسش ها با سطح تحصیلی و توان پاسخگو متناسب باشند.
    از طرح پرسش هایی که بر انگیزه پاسخگو به طور مستقیم و غیرمستقیم تاثیر منفی می گذارند، پرهیز شده باشد.
    از القا کردن جهت و پاسخ، در طراحی پرسش ها خودداری شده باشد.
    تعداد سوالات با توجه به میزان وقت پاسخگوها، تنظیم شده باشد.
    حتی الامکان مفاهیم کیفی بصورت کمی مطرح شده باشند.
    مقیاس های استفاده شده در پرسش نامه، با مقیاس های سنجش مطرح شده برای متغیرها متناسب باشد.
    روایی و پایایی مورد توجه باشد.
    نحوه تکمیل پرسش نامه به میزان کافی شفاف و روشن باشد.

پژوهش

مهر 02, 1395 Written by

ممکن است چنین تصور شود که تحقیق همان تالیف است و از نظر علمی اهمیت یکسانی دارد؛ حق این است که گفته شود تحقیق تلاش علمی ارزشمندی است که از تالیف مهم تر و سخت تر است، همین طور که احیای آثار قدیمی و تصحیح و آرایش آن ها به وضع علمی و مطلوب (فدائی، 1386) امروزی از تالیف مهم تر است. در واقع تحقیق تلاش علمی و ملی برای احیای هویت است؛ خواه این هویت درباره آثار قدیمی باشد یا خلق و ابتکار جدید و یا کشف راه حل برای مسائل موجود (تونجی،1415 ق،9).

انسان ممکن است درباره چیزی کتاب بنویسد اما نتواند رساله بنویسد؛ مثلا کسی که می خواهد درباره علامه امینی صاحب کتاب الغدیر و یا شیخ آقا بزرگ تهرانی صاحب کتاب الذریعه و یا پروفسور محمود حسابی کتاب بنویسد سعی می کند که همه کتابش مدح و تعریف باشد؛ او هرگز به خطاها و اشتباهاتی که در زندگی ممدوح ممکن است باشد نمی پردازد. در حالی که اگر بخواهد پایان نامه و یا رساله بنویسد طبعاً باید هم محاسن و هم معایب را بگوید.

تعریف تحقیق یا پژوهش

تحقیق از واژه حق گرفته شده و به معنای رسیدن به حق و حقیقت است که انسان نوعاً طالب و خواستار آن است. انسان تشنه حقیقت است و از اینکه بداند چگونه آن را به دست می آورد، خوشحال می شود. تحقیق یا پژوهش در سومین واژه نامه بین المللی ویستر (1975، 984) چنین معنا شده است؛ «پژوهش، بررسی یا کاوش سخت کوشانه و به معنای خاص، تحقیق و تجربه انتقادی جامعی با هدف کشف واقعیت های نو و تفسیر درست این واقعیت ها، تجدید نظر در نتیجه گیری ها، نظریه ها و قوانین پذیرفته شده در پرتو واقعیت های تازه کشف شده و به کارگیری عملی نتیجه گیری ها، نظریه ها و قوانین جدید است.» در لغت نامه دهخدا (1377، 6485) در ذیل واژه تحقیق مطالب فراوانی آمده است که بخشی از آن به این قرار است:

حقیقت کردن، درست و سر راست کردن، رسیدگی و وارسی کردن، به کنه مطالب رسیدن، واقع چیزی را به دست آوردن؛ بدانستن و تصدیق کردن قولی را، واجب کردن و تایید و اثبات مسئله به دلیل کردن، (کشاف اصطلاحات الفنون) تعمق کردن در علوم و ادبیات، از روی تحقیق، به راستی، بدون تردید و شک، بی گمان. سعدی گوید:

نه مرد است آن به نزدیک خردمند               که با پیل دمان پیکار جوید

بلی مرد آن کس است از روی تحقیق            که چون خشم آیدش باطل نگوید

اهل تحقیق؛ فیلسوفان و مجتهدان (ناظم الاطباء)، اهل حقیقت و راستی و درستی، مردمی که جویای حقیقت و درستی باشند، فرزانگان و آزادگان اهل حکمت و عرفان.

اگر به ریشه شناسی واژه تحقیق در زبان انگلیسی هم توجه کنیم، چیزی مشابه را دریافت می کنیم. کلمه Research به معنای «باز جست و جو» است. این به آن معناست که واقعیتی قبلا بوده است و اینک به خاطر مسائل گوناگون پرده ابهام و پندار روی آن کشیده شده است و محقق باید این پرده را کنار بزند و آنچه را قبلا بوده است دوباره بیابد. یا اینکه واقعیتی در مسائل اجتماعی چون آرامش، رضایت، شادمانی به طور کلی و نسبت به فرد، جامعه و اموری وجود داشته و اینک آن پدیده ها از میان رفته و یا دچار آسیب شده است و محقق می خواهد با بررسی پژوهشگرانه خود وضعیت نخستین را طلب کند و علت و یا علل بروز چنین ناگواری هایی را به دست آورد و نتایج آن را تحلیل نماید. به نظر بعضی (به نقل از ستوده 1371،354) تحقیق به مجموع اقداماتی گفته می شود که برای کشف قسمتی از مشخصات جهان حقیقی انجام می گیرد؛ و ستوده می گوید: «هدف تحقیق به دست آوردن روشهای درست پژوهیدن و به طور کلی کشف حقایق و پیدا کردن جواب مسائل و حل مشکلات و به دست آوردن معیارهایی برای درست اندیشیدن و درست عمل کردن در نتیجه گسترش دامنه معلومات و معارف بشری است.»

او درباره فایده تحقیق موارد زیر را بر می شمرد:

    اقناع میل کنجکاوی درباره گذشته و حال؛
    تغییر سا تثبیت ارزش ها و ارائه راه های بهتر در حیات مادی و معنوی انسان؛
    ادامه حیات علمی در رشته های مختلف؛
    ادامه حرکت برای رسیدن به حقیقت؛
    گشودن راهی برای علاقه مندان به تحقیق.

پژوهش در واقع، فرآیند رسیدن به راه حل های قابل اطمینان مسائل از طریق گردآوری، تحلیل و تفسیر داده ها به گونه ای برنامه ریزی شده و نظام مند است. بعضی می گویند (کومار، 1374):

ما باید دلایل کاری را که انجام می دهیم بدانیم و از چگونگی و دلایل شیوه هایی که برای انجام کارمان پذیرفته یا نپذیرفته ایم نیز آگاه باشیم.

در پژوهش های اثبات گرایانه و یا پوزیتیویستی تعمیم؛ یکی از هدف های مهم تحقیق است که محقق با استفاده از استدلال های منطقی (قیاس، استقرا) به آن می پردازد. در این نوع تحقیقات که عموما بر مدار کمیت سیر می کند موارد پژوهش عبارت است از:

    جست و جو پیرامون اصل و بنیاد پدیده ای ویژه؛
    محقق ساختن درستی رویدادهای خاص؛
    کشف واقعیت های نو؛
    تحلیل واقعیت ها؛
    تفسیر درست واقعیت ها؛
    تجدید نظر در واقعیت ها؛
    تجدید نظر در واقعیت های پذیرفته شده؛
    کاوش علمی یا تحقیق نظام مند شامل فرضیه ای نو، اصلاح فرضیه پیشین آزمون آن فرضیه؛
    تثبیت و تحکیم تمام یا بخشی از روابط موجود بین عوامل گوناگون با نظر به فعالیت های انجام شده در یک زمینه خاص با اطمینان نسبی؛
    رسیدن به حقایق قابل تعمیم؛
    ترکیب و تلفیق واقعیت های تثبیت شده؛
    بیان تعمیم ها یا قوانینی که جنبه جهانی دارند بر پایه شواهد و تایید و تحکیم این قوانین از طریق دیگر مشاهدات؛
    تجدید نظر در قوانین در پرتو واقعیت های نو. (همان)

در پژوهش های کیفی، اگر چه بحث تعمیم مطرح نیست ولی پژوهش به گونه ای دیگر سامان می یابد. در پژوهش های کیفی تحقیق بر عمق تکیه دارد تا بر سطح. در این تحقیق ها که اغلب موردی را می کاود و یا حادثه ای را بررسی می کند و یا وضعیتی را به منظور پیش بینی های مورد انتظار به محک آزمایش می زند، ویژگی های تحقیق به صورت دیگر شکل می گیرد؛ به طوری که یا فضیه ندارد و یا ممکن است در حین کار شکل گیرد و نتیجه کاملا قطعی نباشد.

منابع:

تونجی، محمد(1415 ق)، المنهاج فی تالیف البحوث ئ تحقیق مخطوطات، لبنان: عالم الکتاب.

ستوده، غلامرضا (1371)، مرجع شناسی و روش تحقیق در ادبیات فارسی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت).

فدائی، غلامرضا (1386)، آشنایی با نسخ خطی و آثار کمیاب(فارسی و عربی)، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت).

کومار، کریشان (1374)، روش های تحقیق در کتابداری و اطلاع رسانی، ترجمه فاطمه رهادوست، با همکاری فریبرز خسروی، تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.

Download Archive

پذیرش مقاله

پذیرش مقالات ISI,ISC و علمی پژوهشی در ژورنال های مورد تایید وزارت علوم با کمترین زمان و پایین ترین هزینه ممکن

ادامه مطلب...

Download Archive

مشاوره در نگارش پایان نامه

مشاوره جهت نگارش حرفه ای پروپوزال و پایان نامه در تمامی رشته ها و همچنین تعهد به آموزش

ادامه مطلب...

Download Archive

مشاوره در نگارش مقاله

مشاوره و راهنمایی در انتخاب موضوع و نگارش حرفه ای مقالات در تمامی رشته ها

ادامه مطلب...

Download Archive

استخراج مقاله

در صورتیکه پایان نامه خود را تکمیل و علاقمند به استخراج مقاله از آن برای چاپ در نشریات معتبر داخلی و خارجی هستید.

ادامه مطلب...

ویرایش مقاله

Download Archive

ویرایش مقاله

توصیه می شود مقالات خود را پس از تهیه، توسط افراد متخصص همان رشته که دارای مدارج علمی و تجربه بالا هستند، ویرایش کنید.

ادامه مطلب...

ترجمه فوق تخصصی

Download Archive

ترجمه فوق تخصصی

مقالات فارسی خود ر ا توسط افراد متخصص همان رشته که سابقه ترجمه مقالات علمی ،داشته اندترجمه نمایید.

ادامه مطلب...

پروژه های دانشجویی

Download Archive

پروژه های دانشجویی

مشاوره جهت انجام پروژه های دانشجویی وتحلیل آماری پایان نامه ها وتحقیقات در تمامی رشته ها

ادامه مطلب...

ترجمه و چاپ کتاب

Download Archive

ترجمه و چاپ کتاب

داشتن کتاب (تالیف و ترجمه) دارای 20 امتیاز در مصاحبه دکتری در هر رشته ای می باشد. در صورتی که مقالاتISI دارای 7 امتیاز ، پژوهشی 5 امتیاز و کنفرانسی دارای 2 امتیاز است.

ادامه مطلب...

 

اطلاعات مالی گروه مشاوران برتر  :  شماره حساب : ۰۲۰۱۰۰۸۴۶۸۰۰۵   شماره کارت : 6037997245207718  بنام : عبدالرضا رعاضی طبری  بانک : ملی